Håboalliansen presenterar idag sitt förslag till budget 2018

Håboalliansen presenterar idag sitt förslag till budget 2018

En ansvarsfull ekonomisk politik som ger människor och företag i hela Håbo möjlighet att trivas och utvecklas - så vill vi i Håboalliansen leda kommunen.

I Håbo kommun har vi mycket att vara stolta över. De senaste åren har vi haft en gynnsam ekonomisk utveckling. I jämförelse med liknande kommuner är våra investeringar i äldreomsorgen stora och vi ligger långt fram i vårt miljöarbete. Det är också glädjande att så många vill flytta till vår kommun.

-Att vi blir fler i kommunen gör att det är helt avgörande att vi tar ett samlat grepp över hela kommunen, och alla olika verksamheter, för att vi ska kunna fortsätta den här positiva utvecklingen, säger Carina Lund, kommunalråd (M).

Vi i Håboalliansen har i vår budget tydliga inriktningar för hur samtliga delar av kommunen ska kunna utvecklas för att tillgodose nuvarande och kommande invånares och företags intressen. Samtidigt tar vi fullt ansvar för kommunens ekonomi. Överskottet skall uppgå till 2 %, vilket är nödvändigt för att kunna säkerställa en stabil ekonomi för framtiden.
Skattesatsen ska vara oförändrad.

Det här vill vi i Håboalliansen i vår budget för 2018:

• Utbildning: Alla aktörer ska arbeta för förbättrade studieresultat och god studiemiljö - i varje klassrum. Ett nära samarbete med privata aktörer i utvecklingen av förskola, skola och gymnasium skapar ekonomiskt hållbara lösningar samtidigt som mångfalden tillgodoser olika behov och önskemål.

• Vård och omsorg: En långsiktig plan behövs för att kommunen ska kunna ge allt fler äldre möjlighet till ett rikt liv och olika typer av boenden som har ökad service. I nära dialog med berörda ska det därför tas fram en äldreplan, som pekar ut färdriktningen mot ökad livskvalitet i åldrandets alla skeden. Digitaliseringen och ny teknik ska användas för att erbjuda högre kvalitet, stärkt integritet och ökat fokus på individen i omsorgsarbetet.

• Näringsliv: Företagen lägger grunden för vår välfärd. För att företag ska kunna etablera sig och växa i Håbo behöver kommunen aktivt arbeta för att planera mer mark för detta ändamål. Håbo Marknadsbolag ska därför få ett tydligt uppdrag att tillsammans med kommunen ansvara för utveckling och planering av mark som kan möta företagens behov.

• Bostäder: Köerna till en lägenhet i den kommunala bostadskön är för långa. Fler bostäder av alla olika typer behövs i Håbo.

• Miljö: För att ytterligare stärka kommunens goda klimatarbete prioriteras energieffektiviseringar samt säkra gång- och cykelbanor.

• Föreningsliv: Föreningsbidragen behöver öka för att stödja de nära 200 ideella föreningar som finns i Håbo och som för samman medborgarna, erbjuder värdefull sysselsättning och bidrar till en trygg och utvecklande livsmiljö. Föreningarna har också en mycket viktig roll för integrationen och behöver därför ökat stöd.

För Håboalliansen:

Carina Lund (M)
Leif Zetterberg (C)
Anders Cyrillus (L)
Fred Rydberg (KD)
Christian Nordberg (MP)
Kontakt: föDen här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Håboalliansen – budget 2018

Håbo kommun är en kommun under stark tillväxt. Visionens mål om 25000 invånare 2030 är vi på god väg att nå i förtid, med en årlig tillväxttakt med ca 500 medborgare. Detta ställer kommunens uppdrag i en delvis ny situation. Vi behöver över tid planera för ökade insatser inom såväl skola och omsorg, som kommunal infrastruktur och samhällsplanering. Kommunen har under senare år haft en gynnsam ekonomisk utveckling, men de utmaningar vi står inför de kommande åren kommer att kräva prioriteringar och nya sätt att arbeta för att kunna leva upp till medborgarnas förväntningar.

Håbo kommun har under 2017 blivit medlem i Sveriges Eko kommuner. I jämförelse med andra kommuner hävdar vi oss väl i vårt miljö- och klimatarbete. Insatserna som aviseras i budgetunderlaget för energieffektivisering och säkra gång- och cykelvägar samt säkra skolvägar stärker ytterligare detta arbete.

Kommunens insatser inom äldreomsorgen är enligt jämförbara mätningar höga, här gäller det att vi kan möta de behov en allt mer åldrande befolkning i kommunen har rätt att ställa. Det gäller såväl möjligheter till ett rikt liv, som ett boende med ökad insats av service. För att tydliggöra det kommunala uppdraget är vår ambition att en äldreplan omfattande all verksamhet syftande till livskvalitet i åldrandets alla skeden ska tas fram. Planen ska utarbetas i nära dialog med de berörda, så att insatserna görs på ett väl avvägt hållbart sätt. Digitaliseringens och den nya teknikens möjligheter ska tas tillvara för att höja kvaliteten i omsorgsarbetet.

Håbo kommun är en kommun med många barn som behöver en väl utbyggd skola, med såväl kommunala som privata aktörer som arbetar för förbättrade studieresultat och en god studiemiljö. Kommunens gymnasieskola är respekterad och uppskattad av såväl kommunens ungdomar, som ungdomar från andra kommuner. Då vi inte har yrkesinriktade hantverkslinjer är samverkan med grannkommunerna viktig för att kunna erbjuda kommunens ungdomar ett brett urval. Det ökar också företagens möjligheter att rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens. I vår växande kommun står vi inför behovet av en utbyggnad av såväl förskola, grundskola som gymnasium. Vi önskar för denna utveckling ett nära samarbete med externa aktörer, såväl för investeringen som för driften. Allt i syfte att skapa mångfald och förutsättningar för ekonomiska hållbara lösningar som fungerar över tid. Exempel på detta är Raoul Wallenbergstiftelsens önskan om markanvisning för ett skolbygge och Ur och Skurs intresse av etablering av en förskola är exempel på detta.

I Håbo kommun finns nära 200 föreningar inom många olika verksamheter. Föreningslivets insatser är en viktig del av samhället. Föreningarna för samman medborgarna, skapar förutsättningar för värdefull sysselsättning och bidrar till en trygg och säker livsmiljö. Flera av föreningarna har löst aktivitets- och arenabehov av egen kraft, ibland med kommunal uppbackning. För andra krävs mer omfattande kommunala insatser för att få behoven tillgodosedda. En arena för bollsport, en ny simhall och lokaler för pensionärsverksamheten står högt på investeringslistan. Vår ambition är att i dialog med berörda föreningar hitta partnerskap för att såväl effektivisera drift som finansiering av dessa behov. För att understödja den viktiga verksamhet många ideella krafter gör i kommunens föreningsliv kommer vi att under hösten presentera förslag till omarbetade föreningsbidrag och hyresregler, samtidigt som vi föreslår en uppräkning av föreningsbidraget. Allt i syfte att skapa bättre förutsättningar för allt ideellt arbete som görs i kommunens föreningsliv. För att stärka arbetet med integration behöver en särskild integrationssamordnare utses, vilken kan finansieras genom de särskilda statsbidrag som kommuner får.

För kommunens hållbara utveckling är en robust VA-försörjning en förutsättning för bostadsbyggandet, och möjligheten att utveckla och etablera företag, helt avgörande. Köerna till en lägenhet i den kommunala bostadskön är idag allt för lång. Flera hyreshusprojekt är på gång, men för att tillgodose behovet av bostäder behöver fler bostadsrätter byggas liksom villor. I Skokloster behöver särskilt behovet av mindre lägenheter och lokaler för samhällsservice och fritidsaktivitet tillgodoses. Här kan det kommunala bostadsbolaget Håbo Hus göra en insats. Håbo Hus kan också tillsammans med andra fastighetsaktörer aktivt tillgodose behovet av fler bostadsrätter, vilket skulle underlätta den s.k. flyttkedjan.

För industrietablering behövs mer mark, särskilt som den tänkta utvecklingen av Logistik Bålsta drabbats av tidsförskjutningar. Kommunen behöver aktivt söka mark, för egen del eller i samverkan med andra aktörer, för att få mer mark som kan planeras för industrietablering. Här behöver ett tydligt uppdrag, ägardirektiv, preciseras till ledningen för Håbo Marknad. Skatteprognosen för 2018 är fortsatt osäker och kommer slutligen att baseras på invånarantalet i november 2017.

Från Regeringen har aviserats att i höstbudgeten kommer att anslås ytterligare statsbidrag till den kommunala verksamheten. Även om vi i grunden hellre sett generella statsbidrag så behöver vi förhålla oss till de anslag som kommer. Detta innebär att de ekonomiska förutsättningarna i budgetprocessen i dagsläget innehåller en stor grad av osäkerhet.

Om vi under hösten kan förutse ökade skatteintäkter är det vår ambition att detta ska ge utrymme för en ökning av Barn och Utbildningsnämndens anslagsram, vilket då kan fastställas vid kommunfullmäktiges novembermöte när den reviderade budgeten för 2018 beslutas. Den demografiska utvecklingen motiverar en ökning av de ekonomiska ramarna för respektive verksamheter, samtidigt som vi också för att klara de ekonomiska målen behöver ålägga alla verksamhet ett effektivitetskrav.

Vår ambition med budget 2018 är oförändrad skattesats och ett beräknat överskott på 2 %. Mot denna bakgrund föreslår vi i Håboalliansen att kommunfullmäktige anvisar ekonomiska ramar i enlighet med det underlag som ledningsgruppen presenterat, med minskning av finansnetto 5 miljoner kronor, ökning ram barn och utbildningsnämnd 3 miljoner kronor, föreningsbidrag ökning 1 miljon kronor och omkostnad Polarna 1 miljon kronor. Justeringarna är införda i ”Ekonomiska ramar budgetår 2018 och plan år 2019-2020”.

Driftbudget Förslaget till ekonomiska ramar för driftbudgeten utgår bland annat från analys av förändringar i befolkningens sammansättning, behov, förändringar i lagar och förordningar samt politiska prioriteringar. Budgeterat resultat för år 2018 uppgår till 21,8 miljoner kronor eller 1,9 procent av skattenettot. Nämndernas budgetramar har utökats med 41,0 kronor miljoner kronor (4,0 procent) från budget år 2017. Budgeterat resultat för åren 2019 och 2020 uppgår till 27,1 miljoner kronor mkr eller 2,3 procent av skattenettot år 2019 respektive 24,6 miljoner kronor eller 2,0 procent år 2020.

Investeringsbudget och finansiering Investeringsbudgeten för år 2018 uppgår till 197,1 miljoner kronor för skattefinansierade verksamheter och till 91,7 miljoner kronor för taxefinansierade verksamheter. I övrigt uppgår exploateringsbudgeten till 65,5 miljoner kronor. Med föreliggande investeringsförslag uppgår upplåningsbehovet för år 2018 till 122,7 miljoner kronor.

Kommunövergripande mål Kommunfullmäktiges inriktningsmål är fasta under mandatperioden.