Jo, det finns ledning! Svar på (S) insändare i EP

EP3okt16

Svar till insändaren ”Kommun utan ledning” (EP 28 september).

 

Jo, det finns ledning

 

Alla kommuner som styrs i minoritet har samma svåra parlamentariska läge. Det betyder inte att det inte finns en ledning.

För att kunna utveckla kommunen så krävs det alltid ett samarbete och av den anledningen införde vi ett oppostitionsråd för att det skulle kunna vara närmare och enklare för de styrande att kunna samverka med oppostionen. Vi har länge saknat den möjligheten och i demokratisk anda införde vi ett sådant.

Att det tillsatta oppositionsrådet så tydligt markerade, att något samarbete ville man inte samverka till, genom att flytta så långt bort som möjligt från kommunalrådet och kansliet var inte ett resultat som var önskvärt.

Genom att inrätta ett oppositionsråd var naturligtvis tanken att diskussioner skulle kunna föras på en daglig basis.

Vi har dessutom ett forum där samtliga gruppledare träffar kommunledningen för att vi alla skall få samma information och möjlighet till diskussion

Vi i Håboalliansen blir beskyllda för att lägga ärenden på bordet, men så gjordes även under förra mandatperioden och så kommer man att bli tvungen att göra även i framtiden i vissa specifika fall.

Vad gäller Futurumskolan så är ärendet fortfarande av den digniteten att det har absolut högsta prioret pga att det har med våra barn att göra.

Ja vi la fram ett 5:e förslag och det handlade om att riva hela den del som var angripen för att till 100% kunna säkerställa våra barns skolmiljö.

Det viktiga på detta extra KS var dock att fatta beslut om att hyra in baracker och hur många beroende på vilken inriktning vi tog. Riva eller reparera?

Dessutom så anser vi i Håboalliansen att våra styrelsesammanträden borde kunna vara möten där förslag skall kunna presenteras och diskuteras för att kunna komma fram till gemensamma lösningar.

Det viktiga kan inte vara vem som förslår vad utan det viktiga är att vi med gemensamma krafter kan komma fram till den bästa lösningen.

Något förslag på att lägga ned Vibyskolan fanns inte, det är ren lögn. Vad som däremot framkom från skolförvaltningen var att man kanske skulle se över om Vibyskolan skulle kunna vara en F-3 skola med parallella klasser, men det var en senare fråga.

Att göra en extra kostnadsberäkning utöver de förslag som Revita kommit med ansåg vi inte var relevant för det går inte alltid att omsätta hälsa till pengar. Vi behövde lägga pengarna på att säkerställa en bra skola.

Det görs också stort nummer av att vi pratar med (Sd) och man vill påtala att vi har ett samarbete. Det är trots allt (s) +(båp)+(v) +(sd) som förhandlade fram årets budget. Det som skedde på senaste KF var också ett mycket talande exempel på samarbete mellan dessa 2 block.

Näringslivsstrategin fanns med på agendan för att antagas av fullmäktige. Samtliga partier, ksau och marknadsbolaget har sedan 1,5 år arbetat med nämnda strategi. Den har blivit godkänd i samtliga instanser efter en återremiss av (s) till arbetsgruppen för godkännande.

På KF så yrkade (sd) återremiss i ärendet och med stöd av (s) och (båp) gick ärendet tillbaka. Det mest anmärkningsvärda i det här ärendet är att alla vara överens och ingen har i tidigare instans anmält avvikande mening. Ett mycket tydligt exempel på förhalande.

 

Carina Lund (M) Kommunalråd

Leif Zetterberg (C) Gruppledare

Håkan Welin (L) Gruppledare

Fred Rydberg (KD) Gruppledare

Christian Nordberg (MP) Gruppledare

för Håboalliansen